Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Mado B.V., verder aan te duiden als: “Mado B.V.”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Mado B.V. overeengekomen worden. 
1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met Mado B.V. een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Mado B.V. een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers. 
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 
1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden Mado B.V. niet, tenzij deze schriftelijk door Mado B.V. zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Mado B.V. een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Mado B.V. niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door Mado B.V. gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen in beginsel geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. 
2.3 Door Mado B.V. verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. 
2.4 Mado B.V. behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, (deelse) betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht

3.1 De afnemer is ten opzichte van Mado B.V. volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer. 
3.2 Mado B.V. biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten per e-mail, fax, brief of via de website te plaatsen. Na ontvangst van de elektronische factuur is de afnemer verplicht het totaalbedrag van de bestelling per ommegaande te voldoen, tenzij de afnemer en Mado B.V. vooraf schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij Mado B.V. dient de afnemer zichzelf te identificeren en wordt de afnemer door Mado B.V. geïdentificeerd, door het gebruik van een identificatie die door Mado B.V. aan de afnemer wordt verstrekt en die bestaat uit een (combinatie van) klantnaam en andere vormen van identificatie, waaronder een wachtwoord of andere code (hierna genoemd "Klantidentificatie"). Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. Mado B.V. is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn. 
3.4 Mado B.V. is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer.Mado B.V. is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door Mado B.V. toegekende Klantidentificatie. 
3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan Mado B.V. schade lijdt, dient de afnemer Mado B.V. hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de Klantidentificatie, Mado B.V. onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Mado B.V. de ontvangst van een opdracht schriftelijk of per email heeft bevestigd of nadat Mado B.V. met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen twee werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. 
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Mado B.V. slechts voor zover zij door Mado B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in euro's en exclusief BTW als ook exclusief kosten van verzending. Prijzen worden op de artikelinformatiepagina's en gedurende het bestelproces zowel exclusief als inclusief BTW weergegeven. 
5.2 Ten aanzien van opdrachten geldt dat een opslag voor logistieke kosten in rekening wordt gebracht. De hoogte van de in rekening te brengen vergoeding is afhankelijk van het orderbedrag. Mado B.V.behoudt het recht de hoogte van deze vergoeding aan te passen. 
5.3 De prijzen producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Mado B.V. geen invloed op heeft, worden met variabele prijzen aangeboden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op de door Mado B.V. aangewezen bankrekening of door betaling met creditcard of iDeal. Indien met u betaling op rekening is overeengekomen geldt dat het totaalbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Mado B.V. dient te zijn bijgeschreven. De op de bank-/giroafschriften van Mado B.V. vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 
6.2 Zolang Mado B.V. geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd. Een kredietlimiet kan op verzoek worden aangevraagd bij de eerste bestelling. (Semi)overheidsinstellingen kunnen direct op rekening kopen. Particuliere afnemers dienen altijd vooruit te betalen.  
6.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. 
6.4 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. 
6.5 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Mado B.V., onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Mado B.V. verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten is gelijk aan 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 15,-. 
6.6 Indien Mado B.V. daartoe aanleiding ziet, kan Mado B.V. nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van Mado B.V. totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan. 
7.2 De afnemer mist het recht de door Mado B.V. geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met Mado B.V., in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is Mado B.V. gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Mado B.V.nl tot het vorderen van kosten van schade en interesten. 
7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, zorgvuldig om te gaan met de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden. 
7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij Mado B.V. berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden. 
7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van Mado B.V..

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door Mado B.V. genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Mado B.V. bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. 
8.2 Overschrijding van de door Mado B.V. opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst. 
8.3 De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar blijkt zal Mado B.V. de afnemer tijdig informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst de ontbinden. Eventuele vooruitbetaalde bedragen worden dan door Mado B.V. binnen 30 dagen terugbetaald. 
8.4 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Mado B.V. de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Mado B.V. gerechtigd deze afzonderlijk te factureren. 
8.5 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn, doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico. 
8.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanaf magazijn of fabrikant. Vanaf het moment van ontvangst van de goederen door de afnemer gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

Artikel 9 Transport

9.1 Mado B.V. bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van Mado B.V. tot het moment van ontvangst van de goederen door afnemer. Bij retourzending van de goederen door afnemer geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de afnemer. Bij beschadiging of zoekraken van de door afnemer teruggezonden goederen is afnemer verantwoordelijk voor de kosten hiervan. Nog openstaande bedragen voor de betreffende order dienen door afnemer te allen tijde volledig te worden voldaan. Alleen indien de goederen onbeschadigd op het retouradres zijn aangekomen zal Mado B.V. overgaan tot kwijtschelding van openstaande bedragen of terugbetaling van reeds voldane bedragen.

Artikel 10 Reclame

10.1 De afnemer is verplicht de zaken direct na aflevering te inspecteren op gebreken. Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde zaken worden door Mado B.V. slechts in behandeling genomen indien zij binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Mado B.V. kenbaar zijn gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke hiervan, van de verzendnota of orderbevestiging. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. 
10.2 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst. 
10.3 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 
10.4 Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een duidelijke omschrijving van artikelnummers en aantallen binnen 7 werkdagen na ontvangst. Mado B.V. zal op basis hiervan een retournummer (RMA) toekennen. Het retournummer (RMA) is geldig gedurende een termijn van 8 werkdagen vanaf de datum van toekenning. Gedurende voornoemde termijn van 8 dagen dienen de zaken naar het distributiecentrum van Mado B.V. te worden opgestuurd dan wel dienen de goederen gereed te liggen voor het ophalen door de vervoerder van Mado B.V.. Bij het terugzenden van de producten dient het retournummer duidelijk vermeld te worden op de bijgevoegde verpakkingsdocumenten. Enkel producten die compleet zijn, in onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke verpakking, zonder (bedrukt) plakband en zonder geschreven tekst op de verpakking, kunnen worden geretourneerd en kunnen worden aanvaard. De afnemer draagt alle verantwoordelijkheid aangaande de zaken die worden teruggezonden. Behoudens in geval van een duidelijke vergissing van Mado B.V., zijn de kosten voor retourzending ten laste van de afnemer. Creditering zal uiterlijk binnen 30 dagen plaatsvinden. 

Artikel 11 Garantie en aansprakelijkheid

11.1 Mado B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
11.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.   
11.3 Mado B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de afnemer of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Mado B.V.. 
11.4 Mado B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.  
11.5 Indien Mado B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.  
11.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:  
a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Mado B.V. of de fabrikant zijn verricht;  
b. indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;  
c. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.  
11.7 De afnemer is gehouden Mado B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Mado B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer dienen te komen. De afnemer is verplicht het product aan Mado B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantie-aanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen. 
11.8 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 12 Overmacht

12.1 In geval van overmacht is Mado B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de afnemer na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13 Verzuim

13.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: 
a. De afnemer enige verplichting van de overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet of niet tijdig nakomt; 
b. Mado B.V. goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijk termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; 
c. De afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; 
d. De afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; 
e. Van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is. 
13.2 Mado B.V. is in de in 13.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: 
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of 
b. enig door de afnemer aan Mado B.V. verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of 
c. het op grond van artikel 7 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen. 

Artikel 14 Persoonsgegevens

14.1 Mado B.V. zal de gegevens van de afnemer uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Mado B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy-regel- en wetgeving in acht. 
14.2 U kunt altijd aan Mado B.V. vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Mado B.V. vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Mado B.V. zo spoedig mogelijk zal verwerken. 
14.3 Een nieuwsbrief wordt uitsluitend toegezonden wanneer u zich daar tijdens registratie voor hebt opgegeven. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Mado B.V. hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 15 Levering buiten Nederland, maar binnen de EU

15.1 Om in aanmerking te komen voor het ICL-tarief (intracommunautaire levering) dient u een geldig BTW-nr op te geven dat overeenstemt met het vestigingsadres van uw onderneming of stichting. 
15.2 Orders voor apparatuur waarvoor afzonderlijke heffingen in het land van aflevering gelden, worden niet uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn scanners en kopieerapparaten in België.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen voor zover de wet zulks toelaat, worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Mado B.V., tenzij anders is overeengekomen.